Yong Hua ZHAO 趙永華

Assistant Professor, Institute of Chinese Medical Sciences

Representative peer-reviewed journal papers

 1. Yaochen Chuang, Iatkio Van, Yonghua Zhao, Youhua Xu*. Icariin ameliorate Alzheimer’s disease by influencing SIRT1 and inhibiting Aβ cascade pathogenesis. Journal of Chemical Neuroanatomy. 2021, 117: 102014 (IF: 3.052)
 2. Meng Xu, Tao Fen, Bowen Liu, Fen Qiu, Youhua Xu, Yonghua Zhao*, and Ying Zheng*. Engineered exosomes: desirable target-tracking characteristics for cerebrovascular and neurodegenerative disease therapies. Theranostics. 2021; 11(18): 8926 – 8944(IF: 11.556)
 3. Bowen Liu, Yiyang Li, Yan Han, Shengpeng Wang, Hua Yang, Yonghua Zhao*, Ping Li, Yitao Wang*. Notoginsenoside R1 intervenes degradation and redistribution of tight junctions to ameliorate blood-brain barrier permeability by Caveolin-1/MMP2/9 pathway after acute ischemic stroke. Phytomedicine. 2021, 90:153660 (IF: 5.340)
 4. Yan Han, Ying Chen, Qian Zhang, Bo-Wen Liu, Li Yang, You-Hua Xu, Yong-Hua Zhao*. Overview of therapeutic potentiality of Angelica sinensis for ischemic stroke. Phytomedicine. 2021, 90:153652 (IF: 5.340)
 5. Cheng Luo, Qi Chen, Bowen Liu, Shengpeng Wang, Hualin Yu, Xiaowei Guan, Yong-Hua Zhao*, Yitao Wang*. The extracts of Angelica sinensis and Cinnamomum cassia from oriental medicinal foods regulate inflammatory and autophagic pathways against neural injury after ischemic stroke. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2021, 2021:9663208. (IF: 6.543)
 6. Yiyang Li, Bowen Liu, Ying Chen, Xingping Quan, Yan Han, Ying Zheng*, Yonghua Zhao*. Extracellular Vesicle Application as a Novel Therapeutic Strategy for Ischemic Stroke. Translational Stroke Research. 2021, doi: 10.1007/s12975-021-00915-3. (IF: 6.829)
 7. Qian Bai, Yaochen Chuang, Yonghua Zhao, Yao Wang, Pu Ge, Youhua Xu*, and Ying Bian*. The Correlation between Demographical and Lifestyle Factors and Traditional Chinese Medicine Constitution among Macau Elderly Individuals. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021, 2021:5595235. (IF: 2.629)
 8. Zhuo Zhang, Yaochen Chuang, Xinyu Ke, Ji Wang, Youhua Xu, Yonghua Zhao* and Ying Bian*. The influence of TCM constitutions and neurocognitive function in elderly Macau individual. Chinese Medicine. 2021, 16:32 (IF: 5.455)
 9. Xiaomin Zhong, Minmin Xiong, Mengshi Wu, Dan Peng, Weijun Huang, Zehong Chen, Haoxian Ke, Zewen Chen, Wu Song, Yonghua Zhao, and Andy Peng Xiang. LncRNA DANCR represses Doxorubicin-induced apoptosis through stabilizing MALAT1 expression in colorectal cancer cells. Cell Death & Disease. 2021, 12(1):24. (IF: 8.469)
 10. Hua Luo, Yan Gao, Jian Zou, Siyuan Zhang, Hanbin Chen, Qiao Liu, Dechao Tan, Yan Han, Yonghua Zhao*, Shengpeng Wang*. Reflections on treatment of COVID-19 with traditional Chinese medicine. Chinese Medicine. 2020, 15:94. (IF: 2.960)
 11. Jiaxun Nie, Xiaoyan Wei, Xing Xu, Nanqin Li, Yuehan Li, Yonghua Zhao, Yun Guan, Feifei Ge*, Xiaowei Guan*. Electro-acupuncture alleviates adolescent cocaine exposure-enhanced anxiety-like behaviors in adult mice by attenuating the activities of PV interneurons in PrL. The FASEB Journal. 2020, 34:11913–11924. (IF: 4.966)
 12. Tingting Zhao, Junling Gu, Huixia Zhang, Zhe Wang, Wenqian Zhang, Yong-Hua Zhao, Ying Zheng, Wei Zhang, Hua Zhou, Guilin Zhang, Qingmin Sun, Enchao Zhou, Zhilong Liu* and Youhua Xu*. Sodium Butyrate Modulated Mitochondria Function in High-Insulin induced HepG2 Cells Dysfunction. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020, 2020:1904609. (IF: 5.076)
 13. Jia Hu, Cheng Zeng, Jie Wei, Fengqi Duan, Sijun Liu, Yonghua Zhao*, Hongmei Tan*. The combination of Panax ginseng and Angelica sinensis alleviates ischemia brain injury by suppressing NLRP3 inflammasome activation and microglial pyroptosis. Phytomedicine. 2020, 76:153251. (IF: 4.268)
 14. Daoming Zhu, Yanhong Duo, Meng Suo, Yonghua Zhao, Ligang Xia, Zheng Zheng, Yang Li*, Ben Zhong Tang*. Tumor‐exocytosed exosome/AIEgen hybrid nano‐vesicles facilitate efficient tumor penetration and photodynamic therapy. Angew Chem Int Ed Engl. 2020, 59:13836–13843. (IF: 12.257)
 15. Erdan Luo, Daiyan Zhang, Hua Luo, Bowen Liu, Keming Zhao, Yonghua Zhao*, Ying Bian* , Yitao Wang. Treatment efficacy analysis of traditional Chinese medicine for novel coronavirus pneumonia (COVID-19): an empirical study from Wuhan, Hubei Province, China. Chinese Medicine. 2020, 15:34. (IF: 2.960)
 16. Peng‑De Lu and Yong‑Hua Zhao*. Targeting NF‑κB pathway for treating ulcerative colitis: comprehensive regulatory characteristics of Chinese medicines. Chinese Medicine. 2020, 15:15. (IF: 2.960)
 17. Zhongjian Xie, Yanhong Duo, Zhitao Lin, Taojian Fan, Chenyang Xing, Li Yu, Renheng Wang, Meng Qiu, Yupeng Zhang, Yonghua Zhao, Xiaobing Yan, Han Zhang*. The Rise of 2D Photothermal Materials beyond Graphene for Clean Water Production. Advanced Science. 2020, 1902236. (IF: 15.804)
 18. Zhen-Yan Xia, Cheng Luo, Bo-Wen Liu, Xi-Qing Bian, Yang Li, Ai-Ming Pang, You-Hua Xu, Hong-Mei Tan, Yong-Hua Zhao*. Shengui Sansheng Pulvis maintains blood-brain barrier integrity by vasoactive intestinal peptide after ischemic stroke. Phytomedicine. 2020, 67:153158. (IF: 4.180)
 19. Meiting Xue, Yue Shi, Aiming Pang, Li Men, Yahui Hu, Guangfeng Long, Xin Tian, Pengfei Zhou, Rong Wang, Yonghua Zhao, Xudong Liao, Yanna Shen, Yujie Cui*. Corin plays a protective role via up-regulating MAPK and down-regulating eNOS in diabetic nephropathy endothelial dysfunction. The FASEB Journal. 2020, 34(1):95-106. (IF: 5.391)
 20. Li-Shu Chen, Yue-Ying Li, Hao Chen, Bo-Wen Liu, Da-Wei Wang, Yong-Hua Zhao*. Polyglycolic acid sutures embedded in abdominal acupoints for treatment of simple obesity in adults: a randomized control trial. Chinese Medicine. 2019, 14:32. (IF: 2.265 )
 21. Yonghua Zhao. Essential Role of Chinese Medicines in Mesenchymal Stem Cells Transplantation for Treatment of Ischemic Stroke. Chinese Journal of Integrative Medicine. 2019, 25(10):723-727. (IF: 1.445)
 22. Wenqian Zhang, Tingting Zhao, Yonghua Zhao, Dingkun Gui, Youhua Xu*. Advanced Glycation End Products in Chinese Medicine Mediated Aging Diseases: A Review. Current Vascular Pharmacology. 2020, 18(4): 322-333. (IF: 2.583)
 23. Bowen Liu, Qian Zhang, Chien-Chih Ke, Zhenyan Xia, Cheng Luo, Yang Li, Xiaowei Guan, Xiang Cao, Yun Xu and Yonghua Zhao*. Ginseng-Angelica-Sansheng-Pulvis boosts neurogenesis against focal cerebral ischemia-induced neurological deficiency. Frontiers in Neuroscience. 2019, 13:515. (IF: 3.648)
 24. Lei Fan, Xiao-xia Qiu, Zhi-yuan Zhu, Jian-lu Lv, Jian Lu, Fei Mao, Jin Zhu, Jia-ying Wang, Xiao-wei Guan, Jing Chen, Jin Ren, Ji-ming Ye, Yong-hua Zhao, Jian Li and Xu Shen*. Nitazoxanide, an anti-parasitic drug, efficiently ameliorates learning and memory impairments in AD model mice. Acta Pharmacologica Sinica. 2019, 40(10):1279-1291. (IF: 4.010)
 25. Cheng Luo, Xiqing Bian, Qian Zhang, Zhenyan Xia, Bowen Liu, Qi Chen, Chienchih Ke, Jian-Lin Wu* and Yonghua Zhao*. Shengui Sansheng San Ameliorates Cerebral Energy Deficiency via Citrate Cycle After Ischemic Stroke. Frontier in Pharmacology. 2019, 10:386. (IF: 3.845)
 26. Ting-ting Zhou, Tong Zhao, Fei Ma, Yi-nan Zhang, Jing Jiang, Yuan Ruan, Qiu-ying Yan, Gai-hong Wang, Jin Ren, Xiao-wei Guan, Jun Guo, Yong-hua Zhao, Ji-ming Ye, Li-hong Hu, Jing Chen and Xu Shen*. Small molecule IVQ, as a prodrug of gluconeogenesis inhibitor QVO, efficiently ameliorates glucose homeostasis in type 2 diabetic mice. Acta Pharmacologica Sinica. 2019, 40(9):1193-1204. (IF: 4.010)
 27. Yong-Hua Zhao*, Nai-Wei Liu, Chien-Chih Ke, Bo-Wen Liu, Yi-An Chen, Cheng Luo, Qian Zhang , Zhen-Yan Xia, Ren-Shyan Liu. Combined treatment of sodium ferulate, n‐butylidenephthalide, and ADSCs rehabilitates neurovascular unit in rats after photothrombotic stroke. Journal of Cellular and Molecular Medicine. 2019, 23(1):126-142. (IF: 4.302)
 28. Yueying Li, Yuntao Liu, Xia Yan, Qing Liu, Yonghua Zhao*, Dawei Wang*. Pharmacological Effects and Mechanisms of Chinese Medicines Modulating NLRP3 inflammasomes in Ischemic Cardio/Cerebral Vascular Disease. The American Journal of Chinese Medicine. 2018, 10:1-15. (IF: 3.120)
 29. Bowen Liu, Cheng Luo, Zhaoguang Zheng, Zhenyan Xia, Qian Zhang, Chienchih Ke, Renshyan Liu, Yonghua Zhao*. Shengui Sansheng San extraction is an angiogenic switch via regulations of AKT/mTOR, ERK1/2 and Notch1 signal pathways after ischemic stroke. Phytomedicine. 2018, 44: 20–31. (IF: 3.610)
 30. Yue-Ying Li and Yong-Hua Zhao*. Efficacy and Mechanisms of Chinese Medicine on the Modulation of Myocardial Autophagy in Cardiovascular Disease. The American Journal of Chinese Medicine. 2017, 45(5):917-932. (IF: 3.222)
 31. Nai-Wei Liu, Chien-Chih Ke, Yonghua Zhao*, Yi-An Chen, Kim-Chuan Chan, David Tat-Wei Tan, Jhih-Shian Lee, You-Yin Chen, Tun-Wei Hsu, Ya-Ju Hsieh, Chi-Wei Chang, Bang-Hung Yang, Wen-Sheng Huang, Ren-Shyan Liu. Evolutional Characterization of Photochemically Induced Stroke in Rats: A Multimodality Imaging and Molecular Biological Study. Translational Stroke Research. 2017, 8(3):244-256. (IF: 8.266)
 32. Qian Zhang, Zhen-Wei Chen, Yong-Hua Zhao,* Bo-Wen Liu, Nai-Wei Liu, Chien-Chih Ke, and Hong-Mei Tan. Bone Marrow Stromal Cell Combined with Sodium Ferulate and n-butylidenephthalide Promote the Effect of Therapeutic Angiogenesis via Advancing Astrocyte-Derived Trophic Factors after Ischemic Stroke. Cell Transplantation. 2017, 26(2):229-242. (IF: 3.427)
 33. Qian Zhang, Yonghua Zhao*, Youhua Xu, Zhenwei Chen, Naiwei Liu, Chienchih Ke , Bowen Liu, Weikang Wu. Sodium ferulate and n-butylidenephthalate combined with bone marrow stromal cells (BMSCs) improve the therapeutic effects of angiogenesis and neurogenesis after rat focal cerebral ischemia. Journal of Translational Medicine. 2016, 14(1):223. (IF: 3.694)
 34. Yonghua Zhao*, Qian Zhang, Zhenwei Chen, Naiwei Liu, Chienchih Ke, Youhua Xu, Weikang Wu. Simvastatin combined with bone marrow stromal cells treatment activates astrocytes to ameliorate neurological function after ischemic stroke in rats. Turkish Journal of Biology. 2016, 40: 519-528. (IF: 1.343)
 35. Hengli Guo, Youhua Xu, Wei Huang, Hua Zhou, Zhaoguang Zheng, Yonghua Zhao, Bao He, Tingting Zhu, Shanshan Tang and Quan Zhu*. Kuwanon G Preserves LPS-Induced Disruption of Gut Epithelial Barrier In Vitro. Molecules. 2016, 21(11). pii: E1597. (IF: 2.465)
 1. Yonghua Zhao, Yitao Wang. Chapter: The collaborative status and perspective of traditional medicine field between China and Portuguese-speaking countries. THE ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND TRADE COOPERATION BETWEEN CHINA AND PORTUGUESE-SPEAKING COUNTRIES (2018-2019). Social Sciences Academic Press (China), 2020-04, 177-187.
 2. Yonghua Zhao, Chapter: Pharmacology of Traditional Chinese Medicine in Medical Textbook of National Designation: Chinese Medicine. Higher Education Press, 2018, 167-216.
 3. Qian Zhang and Yonghua Zhao, Chapter: Combination treatment of mesenchymal stem cells (MSCs) and Angelica sinensis’ active ingredients for ischemic stroke in Cellular and Molecular Approaches to Regeneration & Repair. Springer Press, 2017: 239-257.
 4. Yonghua Zhao, Current Topics on Chinese Medical Treatment of Internal Medical Diseases, Macau University of Science and Technology Press, 2010.

Member of the Guiding Committee for Bachelor’s degree Teaching of Clinical Integrating Chinese with Western medicine in Guangdong Province higher education

Executive Member of the Standing in Cardiovascular Committee of Guangdong Province Integrative Medicine

Academic Advisor of Integrative Medical Committee (Macao)

Member of council in the Specialty Committee of Hypertension of WFCMS

Chinese Medical license, the Health Bureau of Macao Special Administrative Region, 2007

Middle level specialty and technology license, the Personnel Ministry of PR China, 2003

Integrative medical license, Ministry of Health, PR China, 2002.